Over ons

Expert voor Nederlandse en Europese financiële wetgeving.

U bent ondernemer met een idee of project dat u verder wilt helpen.

Daar zijn extra middelen bij nodig.

Geld dat u wilt aantrekken van andere ondernemers of van beleggers.

Daar moeten goede afspraken voor worden gemaakt.

Afspraken, die ook moeten voldoen aan wettelijke eisen.

Voorschriften die soms al gelden vanaf het eerste moment van aanbieding.

Daar komt juridische advies bij kijken.

Springrow helpt u hierbij. Vooraf, tijdens en na productlancering.

PRODUCT (HER-) STRUCTURERING
VERGUNNINGAANVRAGEN EN VRIJSTELLINGEN
AANDEELHOUDER- EN DISTRIBUTIE OVEREENKOMSTEN
WFT - COMPLIANCEWat wij doen?

Springrow spant zich in een brug te slaan tussen het beschikbare beleggingsvermogen in de markt en de vraag naar financiering vanuit het MKB.

Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is het krijgen van een bancair krediet momenteel een groot probleem.

De risico-opslag op de rente is omhoog gegaan en de eisen zijn enorm toegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van de zekerheden die moeten worden verstrekt en de rapportages die je aan de bank moet overleggen.

Waarom wij dat doen?

De reguliere financierings mogelijkheden voor MKB-ondernemingen zijn voor een groot deel gewoon weggevallen.

Het gaat dan zowel om nieuwe financieringen voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen of om het vernieuwen van een bestaand financieringsarrangement.


Hoe wij dat doen?

De grotere opdrachten van Springrow hebben – inclusief voortraject en nazorg – een doorlooptijd van tien tot twintig maanden.

De timing en de aard van de dienstverlening hangt ook af van het succes van de opdrachtgever en diens projecten.


Werken bij Springrow
Wij staan altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners.

Dat kunnen professionals zijn op die gebieden die wij niet tot onze professionele kerntaken rekenen.

Voorbeelden daarvan zijn subsidieregelingen en het aantrekken van vermogen buiten Nederland.

Binnen Nederland komen wij graag in contact met family offices en business-to-consumer marketing organisaties.

Oplossingen

Product (her-)structuring

De vraag of er een goedkeuring of een vergunning nodig is, wordt bepaald door de aanbieder zelf. Voor een doorlopende dienstverlening is een vergunning nodig, die een zorgplicht introduceert en daarnaast ook aanvullende eisen stelt aan onder meer de continuïteit en het bestuur van de onderneming.

In een aantal gevallen kan het eenvoudiger zijn om voor een financieel product te kiezen, of voor een traject waarin u via verschillende stappen uw initiatief ontwikkelt naar een financiële onderneming. Wij adviseren u over de vormgeving van uw product of dienst, met als doel concurrentievoordelen te creëren voor wat betreft kosten van beheer en distributie, time to market en groeipotentieel.

Vergunningaanvragen en vrijstellingen

Financiële producten en diensten worden gereguleerd via een notificatie-, vergunning- of goedkeuringsstelstel. Uitgangspunt is dat een nieuw product of een nieuwe dienst, of een bestaand product of dienst in een nieuwe markt, steeds door een toezichthouder op de financiële markten beoordeeld zal worden.

Vrijstelling of ontheffing

In een aantal gevallen kan daar een vrijstelling of ontheffing voor worden gerealiseerd. Het aanvragen van een goedkeuring of vergunning kent een lange doorlooptijd en substantiële kosten. Tegelijk bepaalt het met wie u mag samenwerken en op welke markten u actief mag zijn.
Wij adviseren over uw keuzes, binnen de mogelijkheden die uw onderneming nu heeft en met het oog op de resultaten die u straks wilt realiseren.

Goedkeuringen en ontheffingen voor prospectussen en Wft-notificatieprocedures

Goedkeuring door de toezichthouder kan betrekking hebben op de bestuurders, aandeelhouders en feitelijk leidinggevenden, de inrichting van bedrijfsprocessen en de naleving van zorg- en informatieverplichtingen.

Daarnaast geldt in voorkomende gevallen een zelfstandige notificatieplicht aan toezichthouders, in het bijzonder waar het gaat om vermogensbeheer of het aanbieden van producten of diensten van buiten de EU of van buiten Nederland.

Begeleiding en vertegenwoordiging bij toezichthouders

In een aantal gevallen kunt u als onderneming te maken krijgen met aangekondigde toezicht maatregelen. Dit zal in het bijzonder het geval zijn wanneer maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe eisen stellen aan toezichthouders, wanneer u te maken krijgt met misslagen van derden, bijvoorbeeld bij samenwerkingen of bij overnames, en tenslotte wanneer uw activiteiten zich niet naar wens ontwikkelen.

Wij vertegenwoordigen u in beroeps- en bezwaarprocedures bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Daar waar het optreden van deze toezichthouders tot schade of stagnatie heeft geleid, kunnen wij dat ook doen in de vorm van no cure-no pay arrangementen die de continuïteit van uw onderneming optimaal veilig stellen.

Aandeelhouder- en  distributieovereenkomsten

Is er eenmaal een volledig overzicht van waar de onderneming aan moet voldoen, dan kan er binnen de onderneming ook een vastomlijnde omschrijving van taken en verantwoordelijkheden worden geformuleerd. Daaruit vloeit voort een specificatie van parameters en een participatie- en beloningsstructuur.

De uiteindelijke juridische structuur wordt voor een groot deel bepaald door de keuzes die voorafgaand daaraan zijn gemaakt over de doelen en de strategie van uw onderneming. Daarnaast wordt de keuze bepaald door fiscale overwegingen en optimalisatie van de belastingdruk over de verschillende jurisdicties waarin uw ondernemingen, uw relaties of uw juridische entiteiten gevestigd zijn of zullen worden.
Wij implementeren uw beleidskeuzes uiteindelijk in verschillende intern en extern gerichte samenwerkingsovereenkomsten, waarbij wij ons richten op een zo groot mogelijke eenvoud, transparantie en flexibiliteit.

Lening- en  participatieovereenkomsten

Wanneer de structuur van interne en externe samenwerking expliciet gemaakt en geïmplementeerd is, is er een basis voor het aanbieden van producten of diensten aan derden.

Het opstellen van waarderingsprognoses en cashflow analyses word door veel ondernemers vaak op de lange baan geschoven.
Een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren is van groot belang als u in principe de keuze heeft gemaakt over de te volgen strategie en de te gebruiken instrumenten.
Ten behoeve van het aantrekken van alternatieve financieringsvormen zult u een nieuw of aangepast ondernemingsplan moeten laten opstellen om uw toekomstige financiers helder inzage te geven in alle bestaande bedrijfsprocessen en lopende financieringen.

Wij hebben de expertise en ervaring om dergelijke ondernemingsplannen op te stellen, to the point, overtuigend en transparant.

Ten behoeve van het aantrekken van alternatieve financieringsvormen zult u een nieuw of aangepast ondernemingsplan moeten laten opstellen om uw toekomstige financiers helder inzage te geven in alle bestaande bedrijfsprocessen en lopende financieringen.

Neem contact met ons op!

Neem vrijblijvend contact op:
voor advies en dienstverlening

SPRINGROW LEGAL B.V.

Postbus 1040 LD Amsterdam

+31 20 511 24 34

info@springrow.com